تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

آموزش از دور,آموزش ضمن خدمت,آموزش ‌ضمن خدمت از ‌دورمعلمان,آموزش مجازی
تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور،در قالب word و در 123 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول : کلیات تحقیق1-1 مقدمه1-2 بیان مسئله1-3 اهمیت و ضرورت تحقیقش1-4 اهداف تحقیق1-5 سوال های تحقیق 1-6 فرضیه های تحقیق1-7 توصیف دقیق متغیر با متغیر های دخیل در مسئله1-8 تعریف واژگان کلیدیفصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1مقدمه                     2-2 آموزش ضمن خدمت          2-2-1 ضرورت آموزش ضمن خدمت2-2-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان2-2-3 روش های آموزش ضمن خدمت2-2-4 استانداردهای آموزش ضمن خدمت2-2-5 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان2-2-6 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت2-2-7 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور2-2-8 برنامه های مجازی در آموزش ضمن خدمت2-2-9 اهداف آموزش ضمن خدمت برای معلمان2-2-10 مشکلات آموزش معلمان2-2-11 آموزش معلمان شامل چه چیز هایی می شود؟2-3آموزش از راه دور2-3-1 واژه های مرتبط به آموزش از راه دور2-3-2 تاریخچۀ آموزش از راه دور2-3-3 علل استفاده از آموزش از راه دور2-3-4 مبانی آموزش از راه دور2-3-5 اهداف آموزش از راه دور2-3-6 مبانی نظری آموزش از راه دور2-3-7 مزایای آموزش از راه دور2-3-8 چگونه آموزش از راه دور بلند مدت مؤثر می باشد2-4 آموزش معلمان از راه دور2-4-1 اهداف آموزش معلمان از راه دور2-4-2 اهداف و کاربرد رسانه ها و فناوری های اطلاعات در آموزش معلمان از راه دور2-4-4 مطالعات  موردی در زمینۀ آموزش معلمان از راه دور2-4-5 نگرش معلمان نسبت به توسعه فناوری و اطلاعات آموزش معلمان از راه دور2-5  آموزش مجازی2-5-1 اهداف و ویژگی های آموزش مجازی   2-5-2  روش های ارائه آموزش الکترونیکی2-5-3  مقایسه آموزش مجازی و آموزش سنتی2-5-4 مزايای آموزش الکترونيکی2-5-5  ویژگی های آموزش بر خط2-5-6  محدودیت ها و موانع استقرار نظام آموزش مجازی2-5-7 پیش شرط های لازم دانشی و مهارتی برای فراگیران برای یادگیری مجازی2-5-8 مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی2-6 پیشینه تحقیق2-6-1 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش راه دور2-6-2 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش ضمن خدمت فصل سوم : روش پژوهش3-1 مقدمه3-2 روش تحقیق3-3 جامعه آماری3-4 شیوه ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات                 3-6 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری                3-7 روش ها ی تجزیه و تحلیل آماری داده ها                فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش4-1 مقدمه      آمار توصیفی                آمار استنباطی4-4 تحلیل داده ها بر اساس ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان                فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها     5-1 مقدمه      5-2 بحث ونتیجه گیری                5-3 پیشنهاد ها                5-4 پیشنهاد هایی برای تحقیق بیشتر                 5-5 محدودیت های تحقیق                فهرست منابعمنابع انگلیسی                              پیوست ها نمونه فرم پرسش نامه               فهرست جدول هاجدول( 2-1) مطالعات موردی آموزش معلمان از راه دور           جدول (3-1 ) توزیع جامعه آماری بر اساس جنسیت        جدول( 3-2 ) تفکیک سؤالات پرسش نامه بر اساس سؤالات تحقیق          جدول (4-1) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسیت جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات  جدول (4-3) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سابقه تدریس        جدول (4-4) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک رشته تدریس       جدول (4-5) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به منطقه محل خدمت           جدول(4-6) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال اول                                           جدول(4-7) نتایج ازمون t  تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال اول  جدول(4- 8) نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی محدودیت ها ی آموزش ضمن خدمت حضوری          جدول (4- 9) نتایج آزمون t   تک نمونه ای در مورد سوال اول (نمره کل گویه ها)   جدول(4-10) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال دوم                                       جدول(4-11) ) نتایج ازمونt تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال دوم جدول (4-12) نتایج آزمون t   تک نمونه ای در مورد سوال دوم (نمره کل گویه ها)جدول(4-13) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال سوم جدول(4-14) نتایج ازمون t  تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال سوم جدول (4-15) نتایج آزمون t   تک نمونه ای در مورد سوال سوم (نمره کل گویه ها)            جدول(4-16) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال چهارم                   جدول(4-17) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال چهارم           جدول (4-18) نتایج آزمونt  تک نمونه ای در مورد سوال چهارم (نمره کل گویه ها)            جدول(4-19) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال پنجم                       جدول(4-20) نتایج ازمون t  تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال پنجم         جدول (4-21) نتایج آزمون t   تک نمونه ای در مورد سوال پنجم (نمره کل گویه ها)     جدول(4-22) آزمون  t گروههای مستقل در مورد سوال اول فرعی                 جدول(4-23) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی دوم           جدول(4-24) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی سوم             جدول(4-25) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی چهار            جدول(4-26) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم فرعی                جدول(4-27) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی پنجم             

 

آموزش ضمن خدمت آموزش از دور آموزش ‌ضمن خدمت از ‌دورمعلمان آموزش مجازی

تحقیق قاطعیت در مدیریت

پاورپوینت قاطعیت در مدیریت,پایان نامه قاطعیت در مدیریت,تحقیق در مورد قاطعیت در مدیریت,تحقیق درباره قاطعیت در مدیریت,تحقیق قاطعیت در مدیریت,قاطعیت در مدیریت,قاطعیت مدیریت,مقاله در مورد قاطعیت در مدیریت,مقاله قاطعیت در مدیریت دانلود تحقیق قاطعیت در…

تحقیق مردان و زنان زمینی

تحقیق مردان و زنان زمینی مردان و زنان زمینی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق مردان و زنان زمینی، در قالب word قابل ویرایش و در 35 صفحه.توضیحات: 10ﺁﻏﺎزﺷﮕﺮ ﺑﺮاي دوستی  هﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ وﻗﺖ…

نقشه ی بخش های شهرستان آزادشهر

استان گلستا,بخش های شهرستان آزادشهر,شیپ فایل بخش های شهرستان آزادشهر,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان آزادشهر,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان آزادشهر,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی…

تحقیق فسیل همراه با تصاویر

تحقیق فسیل همراه با تصاویر فسیل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق فسیل همراه با تصاویر، در قالب word قابل ویرایش و در 27 صفحه.توضیحات:سَنگواره یا فُسیل به بازمانده‌های کانی‌شده جانوران و گیاهان یا بازمانده‌های دیگر…

گزارش کارآموزی بيوشيمي

خرید گزارش کارآموزی بيوشيمي,خرید گزارش کارورزی بيوشيمي,دانلود پروژه کارآموزی بيوشيمي,دانلود کارآموزی بيوشيمي,دانلود گزارش کار بيوشيمي,دانلود گزارش کارآموزی بيوشيمي,کارآموزی بيوشيمي,کارورزی بيوشيمي,گزارش کارآموزی بيوشيمي گزارش کارآموزی بيوشيمي رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری از عناوین…

تحقیق سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO)

اعضای سازمان اکو,تحقیق در مورد سازمان اکو,تحقیق درباره سازمان اکو,تحقیق سازمان اکو,سازمان اکو,سازمان اکو eco,سازمان اکو pdf,سازمان اکو آدرس,سازمان اکو در تهران,سازمان اکو و ایران,سایت سازمان اکو,معرفی سازمان اکو دانلود تحقیق سازمان همکاری اقتصادی اکو…

پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت) دکتر زاهدی

پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت) دکتر زاهدی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (مبانی سیستم های…

تحقیق هوش هیجانی در مدیریت

تحقیق هوش هیجانی در مدیریت هوش هیجانی در مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع هوش هیجانی در مدیریت،در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه    5پیشینه و تعریف    9مغز هیجانی   …

جزوه آموزش استراتژی روتاری فینیشینگ در نرم افزار ماشین کاری پاورمیل

آموزش Rotary finishing,آموزش استراتژی های چهار محور,آموزش استفاده از محور چهارم فرز cnc,آموزش پاورمیل,آموزش روتاری فینیشینگ,استراتژی روتاری در پاورمیل,برنامه نویسی چهار محور در پاورمیل,کتاب برنامه نویسی پنج محور,کتاب فرز چهار محور جزوه آموزش استراتژی روتاری…

تحقیق زندگی نامه حضرت سلیمان علیه السلام

تحقیق زندگی نامه حضرت سلیمان علیه السلام رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : زندگی نامه حضرت سلیمان علیه السلام،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 19بخشی از متن تحقیق : حضرت…