خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي

خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي
کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک از تئوري تا عمل دکتر محمد نمازي

رفتن به سایت اصلی

دانلود خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي، در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل:فصل اول: تعاریف و کلیات حسابداري مدیریت تعریف حسابداري مدیریت تعریف حسابداري مالی،حسابداري صنعتیتفاوت عمدهسیر تکاملی  MA    دلایل پیدایش SMAپیشرفت هاي SMAوجه تمایز SMA   با MA  سنتی حسابداري تکنولوژي پیشرفته تولیديانواع اطلاعات حسابداري مدیریتموقعیت سازمانی حسابداران مدیریت نقش حسابداران مدیریت در سازمان8معلومات ضروري براي حسابدارن مدیریت عوامل عمده اي که عملیات واحدهاي صنعتی را دگرگون ساخته فصل دوم: هزینه یابی بر مبناي فعالیت   ABCمقدمهسیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی هاي آن مشکل و انتقاد اصلی صاحب نظرانمروري بر تاریخچۀ هزینه یابی بر مبناي فعالیت مقایسه هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیتخلاصه انحرافات هزینه در سیستم هاي هزینه یابی سنتیتعیین فعالیت هاي بدون ارزش افزودهمهندسی ارزش ساختار هزینه طبقه بندي فعالیت ها در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت شیوه کارکرد سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت گام هاي عملی براي پیاده سازي سیستم  ABCموارد کاربرد عملی سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیتمزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت چه شرکت هایی بهتر است از هزینه یابی بر مبناي فعالیت استفاده کنند؟ معایب سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت خلاصه و نتیجه گیريفصل سوم:  هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا   TDABC مقدمه مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گراچالش هاي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت سازوکار هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرامقایسه دو مدل (ABC) و(TDABC)    قدرت پیشبینی مدل (ABC) معادلات زمانیبه روز رسانی مدل نوآوري هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گراپیاده سازي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا (TDABC)معایب سیستم TDABCفصل چهارم: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مقدمهمفهوم زنجیره ارزشتشریح اجزاء زنجیره ارزشسیستم هاي سنتی تجزیه و تحلیل هزینه و سیستم جدید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش تعرف مدیریت استراتژیکمزایاي زنجیره ارزش تعریف زنجیره ارزشمزیت هاي تکنیک در موسسه حسابداران مدیریت آمریکاموارد مورد توجه در تجریه و تحلیل زنجیره ارزشطبقه بندي چرخه هاي زنجیره ارزشمراحل تصمیم گیري استراتژیک براي ساخت شرکت هوشمنداستفاده از زنجیره ارزش براي کاهش زمان تولید تعمیم زنجیره ارزش پورتر به کتابخانه هاي تخصصی مقایسه ي مدل پورتر با فعالیت هاي یک کتابخانه ي تخصصی فصل پنجم: هزینه یابی بر مبناي هدف  TCمقدمه تاریخچه هزینه یابی بر مبناي هدفضرورت هاي هزینه یابی بر مبناي هدفویژگی هاي دنیاي جدید کسب و کارتعریف هزینه یابی بر مبناي هدفمقایسه هزینه یابی بر مبناي هدف و هزینه یابی سنتیمفاهیم هزینه یابی هدفمراحل اجراي هزینه یابی هدفاصول کلیدي در هزینه یابی بر مبناي هدف تعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج QFD براي گزینه هاي پذیرفته شده مختلفمقایسه هزینه تخمینی محصول و هزینه هدف و از بین بردن شکاف موجود مطالعه مورديتفاوت مدیریت هزینه در ژاپن و آمریکااجراي هزینه یابی بر مبناي هدف در ایرانفصل ششم: هزینه یابی کایزن KC (بهبود مستمر)مقدمهتاریخچه کایزنکایزن چیست؟ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعالیت فاقد ارزش افزودهاقدامات کایزنی در سازمانهاانواع مختلف موداهامفاهیم هزینه یابی کایزنمراحل اجراي کایزنمدیریت و کایزنبودجه بندي و کایزنسیکل هاي کنترل کاهش هزینه هاي فرآیند کایزناصول بیست گانه مدیریت در کایزنمرحله آماده سازي یا پنج تمرحله آماده سازي- تشخیصمرحله آماده سازي- ترتیب 5Sکایزن و کنترل کیفیت جامع(TQM)کایزن و سیستم پیشنهادهاکایزن در برابر نوآوريمقایسه کایزن با نوآوريفصل هفتم: تئوري محدودیت (گلوگاه)مقدمهتئوري محدودیتوابستگی رویدادها یا پیش نیازهامفروضات کلیدي تئوري محدودیت هاگام هاانواع محدودیتانواع ماشین آلات (جریان تولیدي) در تئوري محدودیت هاتفاوت هاي تئوري محدودیت و حسابداري صنعتی سنتی انتقادات وارده بر تئوري محدودیت مزایاي تئوري محدودیت فصل هشتم: هزینه یابی کیفیتمقدمهتعیین نقاط اصلی توجه جهت کاهش هزینه تعریف هزینه هاي کیفیتتاریخچه تکامل هزینه هاي کیفیتمدل هاي مختلف هزینه هاي کیفیتگروه هاي چهارگانه هزینه هاي کیفیت در مدل  P-A-Fمدل هاي فرآیندي (کرازبی)مدل هزینه هاي فرصت یا هزینه نامشهود مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت مدل کوه یخی (دیل و پلاتکتتعیین مقدار بهینه هزینه هاي کیفیتمدل اقتصادي هزینه هاي کیفیتشرکت هاي با فرآیندهاي سنتیشرکت هاي با فرآیند در حال توسعهفصل نهم: روش ارزیابی متوازن (BSC)مقدمهتاریخچه ارزیابی متوازنتعاریف ارزیابی متوازنتعریف استراتژيموانع اساسی در پیاده سازي استراتژي چهار دیدگاه ارزیابی متوازنچالشهاي احتمالی ارزیابی متوازنراه حلهاي مقابله با چالشهاي ارزیابی متوازنمزایاي اجراي ارزیابی متوازننتیجه گیريفصل دهم: مدیریت کیفیت جامع (TQM)مقدمهتاریخچه مدیریت کیفیت جامعفلسفه مدیریتی.تعریف مدیریت جامع کیفیتارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت مفهوم مدیریت کیفیت جامع ویژگیهاي مدیریت کیفیت جامعتفاوت دیدگاه سنتی و دیدگاه مدیریت کیفیت جامع نسبت به کیفیت اهداف مدیریت کیفیت جامع نقش مدیریت جامع کیفیتفرض ها مدیریت کیفیت جامعاصول مدیریت کیفیت جامعشش اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع هشت رکن مدیریتی در مدیریت کیفیت جامعتوضیحات:این فایل شامل “خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي” می باشد که  مشتمل بر کل 10 فصل کتاب بوده و در حجم 112 صفحه، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.خلاصه کتاب تهیه شده بسیار کامل بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک از تئوري تا عمل دکتر محمد نمازي دانلود کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک پاورپوینت کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک نکات کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک

تحقیق عدالت و جايگاه آن در قرآن

تحقیق عدالت و جايگاه آن در قرآن تحقیق عدالت و جايگاه آن در قرآن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  عدالت و جايگاه آن در قرآن،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش،…

پاورپوینت فارسی مقطع چهارم ابتدایی (مدرسه هوشمند، کارت اعتباری، مَثل، نیایش)

پاورپوینت فارسی مقطع چهارم ابتدایی (مدرسه هوشمند، کارت اعتباری، مَثل، نیایش) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فارسی مقطع چهارم ابتدایی (مدرسه هوشمند، کارت اعتباری، مَثل، نیایش)،در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…

تحقیق آنتن

آشنایی با آنتن,آنتن,انواع آنتن,انواع آنتن ها از نظر كاربرد,پاورپوینت آنتن,پاورپوینت در مور دآنتن,پرتوافکنی آنتن ها,پروژه آنتن,پروژه در مورد آنتن,تاريخچه آنتن,تحقیق آشنایی با آنتن,تحقیق آنتن,تحقیق در مورد آنتن,تحقیق در مورد آنتن ها دانلود تحقیق آنتن دانلود…

پاورپوینت دورسنجي، رديابي و فرمان TT&C

پاورپوینت دورسنجي، رديابي و فرمان TT&C دورسنجي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت دورسنجي، رديابي و فرمان TT&C،در قالب ppt  و در 49 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:   بخشي از اين سيستم ها بر روي ماهواره و…

استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری

استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری,پایش وضعیت منافع,تحقیق پایش وضعیت,تحقیق پایش وضعیت منافع,تحقیق در مورد پایش وضعیت,تحقیق دستیابی به منافع تجاری,تحقیق منافع تجاری,مقاله پایش وضعیت,مقاله دستیابی به منافع تجاری,مقاله منافع تجاری دانلود…

پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن (Ware & Sherbourne)

پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع کیفیت زندگی ویر و شربورن،در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.معرفی آزمون:این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً…

تحقیق بررسی شعر معاصر افغانستان

تحقیق بررسی شعر معاصر افغانستان شعر معاصر افغانستان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی شعر معاصر افغانستانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 23بخشی از متن تحقیق:«افغانستان پس از سقوط سلطنت نادرشاه و…

شیپ فایل شهرستان های استان تهران

دانلود نقشه شهرستان های استان تهران,شیپ فایل شهرستان های استان تهران,لایه gis شیپ فایل شهرستان های استان تهران,لایه جی آی اسی شهرستان های استان تهران,نقشه شهرستان های استان تهران دانلود شیپ فایل شهرستان های استان…

تحقیق سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS

پاورپوینت سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS,پروژهسي,تحقیق سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS,دانلود تحقیق سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS,دانلود مقاله در مورد سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS,سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS,مقاله در موردسيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS تحقیق سيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS رفتن…

تحقیق انبرک های نوری

انبرک,انبرک فشاری,انبرک نوری,تحقیق انبرک فشاری,فشاری تحقیق انبرک های نوری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع انبرک های نوری،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:یوهانس کپلرمنجم المانی در حین مشاهداتش…